9 კვირა

9 დეკემბერი ..
.. 15 დეკემბერი

21) * წყალბადის მაჩვენებელი (pH). ბუფერული სისტემები.
22) უჯერი ნახშირწყალბადები. ქიმიური თვისებები.


21) * წყალბადის მაჩვენებელი (pH). ბუფერული სისტემები

წყალბადის მაჩვენებელი (pH)

    წყალბადის მაჩვენებელი, pH (ლათ. pondus Hydrogenii  "წყალბადის წონა", წარმოითქმება როგორც "პე ჰაში") - გამოსახავს ხსნარებში წყალბადიონების აქტივობის სიდიდეს. ძალიან განზავებულ ხსნარებში ის პირდაპირ წყალბადიონების კონცენტრაციის ექვივალენტურია. განმარტების მიხედვით pH გახლავთ ხსნარის ერთ ლიტრში, მოლებში გამოსახული წყალბადიონების კონცენტრაციის უარყოფითი ათობითი ლოგარითმის მაჩვენებელი და საჭიროების შემთხვევაში შემდები ფორმულთ გამოითვლება:

pH = -lg[H+]

პრეზენტაცია
წყალბადის მაჩვენებელის (
pH-ის) შესახებ

გამოქვეყნებულია ფორმატში *.ppsx (PowerPoint Slideshow)
გათვლილია კომპიუტერთან სამუშოდ.
 

წყალბადის მაჩვენებელი pH-ის როლი ქიმიასა და ბიოლოგიაში

არეების მჟავიანობას (pH-ის მაჩვენებელს) ქიმიური პროცესებისათვის გააჩნია არსებითი მნიშვნელობა, როგორც ამა თუ იმ რეაქციის შედეგისათვის ასევე საერთოდ მისი მიმდინარეობის შესაძლებლობისათვისაც. ლაბორატორიული კვლევების წარმოებისას ნ საწარმოო პროცესების განხორციელებისას pH-ის განსაზღვრული მაჩვენებლის შენარჩუნების მიზნით ფართოდ გამოიყენება ამ მიზნისათვის შემუშავებული საშუალება, რომელსაც ბუფერული ხსნარები ეწოდებათ. უკანასკნელებს, შეწსევთ უნარი შეინარჩუნონ pH-ის მაჩვენებელი პრაქტიკულად უცვლელად სარეაქციო მასის განზავებისას ან მასში ფუძის/მჟავის დამატებისას.

წყალბადის მაჩვენებელი pH საყოველთაოდ გამოიყენება სხვადასხვა ბიოლოგიური არეების ფუძე-მჟავა თვისებების დასახასიათებლად.

სარეაქციო არის ფუძე-მჟავიანობას გააჩნია უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ცოცხალ სისტემებში მიმდინარე ბიოქიმიური რეაქციებისათვის. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ ხსნარში წყალბადიონების კონცენტრაცია გახლავთ ნუკლეინმჟავეებისა და ცილების ბიოლოგიური აქტივობის განმსაზღვრელი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. სწორედ აქედან გამომდინარე, ფუძე-მჟავა ჰომეოსტაზის ბიოქიმიური დინამიური წონასწორობა უზრუნველყოფას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. იოლოგიურ სითხეებში pH-ის ოპტიმალური ყველაზე სასურველი  მაჩვენებლის დინამიური უნზრუნველყოფა ხორციელდება ორგანიზმის ბუფერული სისტემების საშუალებით.

ადამიანის ორგანიზმის სხვადასხვა ორგანოებში წყალბადის მაჩვენებელი არის განსხვავებული.

 

ბუფერული სისტემები

 
ბუფერული ხსნარები
ცნობისათვის
მოცემული სტატია გახლავთ გაცნობითი დანიშნულების და გამიზნულია საკითხის უფრო მეტად გაცნობის სურვილის არსებობის შემთხვევისათვის.


 

22) უჯერი ნახშირწყალბადები. ნომენკლატურა/დასახელება. ქიმიური თვისებები.

    უჯერი გახლავთ ნახშირწყალბადები, რომელთა მოლეკულებში ნახშირბადატომთა შორის არის მინიმუმ ერთი ორმაგი ან სამმაგი ბმა. მოცემული კურსის ფარგლებში მოისაზრება უჯერი აციკლური ნახშირწყალბადების ჰომოლოგიური რიგის მხოლოდ პირველი სამი წევრის მიმოხილვა.

 

პრეზენტაცია უჯერ ნახშირწყალბადებზე გამოქვეყნებულია ფორმატში *.ppsx (PowerPoint Slideshow)
გათვლილია კომპიუტერთან სამუშოდ.


პატივცემულო სტუდენტებო, შეგახსენებთ, რომ პრეზენტაციების გაცნობა გახლავთ სავალდებულო,
მათში თავმოყრილია ძირითადი სასწავლო მასალის ნაწილი
.

 

 

 

 საშინაო დავალება:

 

 

 

 

სავარჯიშო 6: ნახშირწყალბადების ნომენკლატურა და ქიმიური თვისებები

Adobe
 Acrobat
   უნივერსალური ასლი.
  
იხსნება მრავალ პროგრამულ პლატფორმაზე.