10 კვირა

17 იანვარი ..
.. 23
იანვარი


23) წყალბადის მაჩვენებელი (pH). ბუფერული სისტემები.
24) ქიმიური რეაქციის განტოლების შედგენა (გათანაბრება).
25) ფარდობითი ატომური და მოლეკულური მასა.
26) ნივთიერების რაოდენობა.

 


23) წყალბადის მაჩვენებელი (pH). ბუფერული სისტემები

წყალბადის მაჩვენებელი (pH)

    წყალბადის მაჩვენებელი, pH (ლათ. pondus Hydrogenii  "წყალბადის წონა", წარმოითქმება როგორც "პე ჰაში") - გამოსახავს ხსნარებში წყალბადიონების აქტივობის სიდიდეს. ძალიან განზავებულ ხსნარებში ის პირდაპირ წყალბადიონების კონცენტრაციის ექვივალენტურია. განმარტების მიხედვით pH გახლავთ ხსნარის ერთ ლიტრში, მოლებში გამოსახული წყალბადიონების კონცენტრაციის უარყოფითი ათობითი ლოგარითმის მაჩვენებელი და საჭიროების შემთხვევაში შემდები ფორმულთ გამოითვლება:

pH = -lg[H+]

პრეზენტაცია
წყალბადის მაჩვენებელის (
pH-ის) შესახებ

   სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
   გახსნილი პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5
 

წყალბადის მაჩვენებელი pH-ის როლი ქიმიასა და ბიოლოგიაში

არეების მჟავიანობას (pH-ის მაჩვენებელს) ქიმიური პროცესებისათვის გააჩნია არსებითი მნიშვნელობა, როგორც ამა თუ იმ რეაქციის შედეგისათვის ასევე საერთოდ მისი მიმდინარეობის შესაძლებლობისათვისაც. ლაბორატორიული კვლევების წარმოებისას ნ საწარმოო პროცესების განხორციელებისას pH-ის განსაზღვრული მაჩვენებლის შენარჩუნების მიზნით ფართოდ გამოიყენება ამ მიზნისათვის შემუშავებული საშუალება, რომელსაც ბუფერული ხსნარები ეწოდებათ. უკანასკნელებს, შეწსევთ უნარი შეინარჩუნონ pH-ის მაჩვენებელი პრაქტიკულად უცვლელად სარეაქციო მასის განზავებისას ან მასში ფუძის/მჟავის დამატებისას.

წყალბადის მაჩვენებელი pH საყოველთაოდ გამოიყენება სხვადასხვა ბიოლოგიური არეების ფუძე-მჟავა თვისებების დასახასიათებლად.

სარეაქციო არის ფუძე-მჟავიანობას გააჩნია უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ცოცხალ სისტემებში მიმდინარე ბიოქიმიური რეაქციებისათვის. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ ხსნარში წყალბადიონების კონცენტრაცია გახლავთ ნუკლეინმჟავეებისა და ცილების ბიოლოგიური აქტივობის განმსაზღვრელი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. სწორედ აქედან გამომდინარე, ფუძე-მჟავა ჰომეოსტაზის ბიოქიმიური დინამიური წონასწორობა უზრუნველყოფას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. იოლოგიურ სითხეებში pH-ის ოპტიმალური ყველაზე სასურველი  მაჩვენებლის დინამიური უნზრუნველყოფა ხორციელდება ორგანიზმის ბუფერული სისტემების საშუალებით.

ადამიანის ორგანიზმის სხვადასხვა ორგანოებში წყალბადის მაჩვენებელი არის განსხვავებული.

 

ბუფერული სისტემები

 
ბუფერული ხსნარები
ცნობისათვის
მოცემული სტატია გახლავთ გაცნობითი დანიშნულების და გამიზნულია საკითხის უფრო მეტად გაცნობის სურვილის არსებობის შემთხვევისათვის.
 

26) ნივთიერების რაოდენობა
 

პრეზენტაცია
ნივთიერების რაოდენობა

   სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
   გახსნილი პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5
     
     

 

 საშინაო დავალება:

 

 

 

 

სავარჯიშო 8: ქვიზის საკითხები

Power
Point
მასალა წარმოადგენს სავარჯიშოს და მოიცავს განვლილ თემებს ორგანული ქიმიიდან. მასში, მოწოდებული ინფორმაცია ასახავს შუალედური გამოცდისათვის დანიშნულ საკითხებს.

ყურადღებით: წარმოდგენილი სავარჯიშოს ეფექტურად გამოყენებისათვის სასურველია PowerPoint ფაილის გაშვება (გახსნის შემდგომ გამოიყენეთ ღილაკი F5). პასუხების გამოჩენამდე, შესაძლებელი რომ იყოს დააფიქსიროთ საკუთარი მოსაზრებები.