30 ივნისიდან - 8 ივლისამდე

1

საგამოცდო სესიები

 

სეზონი

NON-ONLINE

ბარდება მხოლოდ პირადად, ინდივიდუალური გრაფიკით.

1 17 მარტი ..
.. 23
მარტი
1) შესავალი;
2) სუფთა ნივთიერებები და ნარევები;
3) ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები მათი განმასხვავებელი ნიშან-თვისებები;
24 მარტი ..
.. 30
მარტი
4) ატომისა და მოლეკულის არსი;
5) ატომის აღნაგობა. ვალენტობა.
2 31 მარტი ..
.. 6 აპრილი
6) ქიმიური ელემენტები და მათი კლასიფიკაცია.
7) ელემენტთა პერიოდული სისტემა.
7 აპრილი ..
.. 13 აპრილი
14 აპრილი ..
.. 20 აპრილი
8) ქიმიური ბმები (იონური და კოვალენტური).
9) ჟანგვა-აღდგენის საფუძვლები (პრინციპი).

3

21 აპრილი ..
.. 27 აპრილი
10) ბინარული ნაერთების ფორმულის შედგენა.
11) ლითონთა და არალითონთა ოქსიდების ქიმიური თვისებები.
28 აპრილი ..
.. 4 მაისი
12) ფუძეების და მჟავეების ქიმიური თვისებები. მარილები.
13) მინერალურ ნაერთთა ზოგადი კლასიფიკაცია და დასახელება (ოქსიდების, ფუძეების, მჟავეების, მარილების).
14) ნაერთის შემადგენელი ელემენტებისა და მათი ჯგუფების დაჟანგვის ხარისხის გამოყვანა.
15) ნაერთთა სტრუქტურული ფორმულების გამოყვანა.
16) ქიმიური გარდაქმნები.
  12 მაისი
15 მაისი


შუალედური გამოცდა
 

4 19 მაისი ..
.. 25
მაისი
17) ორგანული ქიმია.
18) ნახშირწყალბადები. მოლეკულური სტრუქტურა. ჰომოლოგიური რიგი. ქიმიური თვისებები. რადიკალები.
5 26 მაისი ..
.. 1 ივნისი
19) ჰიდროქსილის, კარბოქსილის, ალდეჰიდის და კარბონილის ჯგუფები.
(სპირტები, ორგანული მჟავეები, ალდეჰიდები და კეტონები)
6 2 ივნისი ..
.. 8 ივნისი
20) ეთერიფიკაციის რეაქცია. მარტივი და რთული ეთერები. მიღება და ჰიდროლიზი.
7 9 ივნისი ..
.. 15 ივნისი
21) უჯერი ნახშირწყალბადები. ქიმიური თვისებები.
8 16 ივნისი ..
.. 20 ივნისი
22) არომატული ნახშირწყალბადები. ქიმიური თვისებები.
9 23) წყალბადის მაჩვენებელი (pH). ბუფერული სისტემები.
  21 ივნისი


ქვიზი
 

  30 ივნისი ..
.. 8 ივლისი

დასკვნითი გამოცდა

 

სასწავლო მასალების უკეთესი ხარისხით გამოჩენისათვის სასურველია შემდეგი ფონტების პაკეტის ინსტალაცია:
fonts installation is recommended

ფონტები