ოთხშაბათს

2 საათიანი საგამოცდო სესია (დასწრებულად უნივერსიტეტში):
12 ივლისი, ოთხშაბათი
, 14:00. ქვიზი და დასკვნითი გამოცდა.

კვირა

კალენდარული
დიაპაზონი

სათაური (საკითხები)

1

13 მარტი ..
.. 19 მარტი

4) ატომისა და მოლეკულის არსი.

20 მარტი ..
..
26 მარტი

5) ატომის აღნაგობა. ვალენტობა.

2

27 მარტი ..
.. 2 აპრილი
6) ქიმიური ელემენტები და მათი კლასიფიკაცია.
7) ელემენტთა პერიოდული სისტემა.
3 აპრილი ..
.. 9 აპრილი
8) ქიმიური ბმები (იონური და კოვალენტური)
9) ჟანგვა-აღდგენის საფუძვლები (პრინციპი).

3

10 აპრილი ..
..
16 აპრილი
10) ბინარული ნაერთების ფორმულის შედგენა.
11) ლითონთა და არალითონთა ოქსიდების ქიმიური თვისებები.
17 აპრილი ..
..
23 აპრილი
12) ფუძეების და მჟავეების ქიმიური თვისებები. მარილები.
13) მინერალურ ნაერთთა ზოგადი კლასიფიკაცია და დასახელება (ოქსიდების, ფუძეების, მჟავეების, მარილების).

4

24 აპრილი ..
.. 30 აპრილი
14) ნაერთის შემადგენელი ელემენტებისა და მათი ჯგუფების დაჟანგვის ხარისხის გამოყვანა.
15) ნაერთთა სტრუქტურული ფორმულების გამოყვანა.
16) ქიმიური გარდაქმნები.

 

6 მაისი

გამოცდის კონსულტაცია

  8 მაისი

შუალედური გამოცდა

5

9 მაისი ..
..
14 მაისი
17) ორგანული ქიმია.
18) ნახშირწყალბადები. მოლეკულური სტრუქტურა. ჰომოლოგიური რიგი. ქიმიური თვისებები. რადიკალები.

6

15 მაისი ..
.. 21 მაისი
19) ჰიდროქსილის, კარბოქსილის, ალდეჰიდის და კარბონილის ჯგუფები.
(სპირტები, ორგანული მჟავეები, ალდეჰიდები და კეტონები)

7

22 მაისი ..
..  28 მაისი
20) ეთერიფიკაციის რეაქცია. მარტივი და რთული ეთერები. მიღება და ჰიდროლიზი.
  29 მაისი ..
..  4 ივნისი

ქვიზის სავარჯიშოები 

9

5 ივნისი ..
..  11 ივნისი
  12 ივნისი ..
..  18 ივნისი
  19 ივნისი ..
..  25 ივნისი
  26 ივნისი ..
..  2 ივლისი
  3 ივლისი..
..  9 ივლისი

კონსულტაცია

  12 ივლისი

ქვიზი და დასკვნითი გამოცდა

 

fonts installation is recommended
 →


ფონტები